1e Raadsrapportage 2020

Uit de 1e raadsrapportage blijkt dat Leudal afstevent op een tekort van ruim 1,8 miljoen euro voor het jaar 2020. Leudal dekt dit tekort, te wijten aan de uitgaven in het sociaal domein, vooralsnog niet uit de algemene reserve en kiest ervoor dit saldo te laten zien. Dat is een goed voorstel omdat zoals al bij de jaarrekening gesteld is alle Limburgse gemeenten kampen met tekorten op het sociale domein.

De reserve Decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie is leeg. Leudal heeft nog genoeg spek op de botten dankzij de Essent-reserve, maar het kan toch niet de bedoeling zijn deze in te zetten om tekorten te dekken. Daarnaast zijn er reserves waarover niet meer beschikt kan worden zoals de dekkingsreserves voor kapitaallasten. Volgens de financiële voorschriften mogen investeringen niet meer in een keer afgeboekt worden. Er blijven dus weinig vrij beschikbare bestemmingsreserves beschikbaar omdat de algemene reserve al niet meer voldoet aan de norm voor het opvangen van de risico’s.

Te lang heeft Leudal, ondanks het feit dat Ronduit Open hier jaar in jaar uit voor heeft gewaarschuwd, de tekorten aangevuld uit de reserves. Het leek hierdoor dat Leudal genoeg spek op de ribben had.  Er is nog geen uitzicht dat er snel duidelijkheid komt van het Rijk over de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds. Die is er wel voor het sociale domein. Met de nieuw in te voeren verdeelmodellen die in de meicirculaire gepresenteerd zijn, wordt Leudal nog eens op het beschikbare bedrag per persoon gekort. Inmiddels heeft de provincie Limburg een brief gestuurd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën om duidelijk te maken dat het nieuwe verdeelmodel voor het sociaal domein niet ingevoerd kan worden. Eerst zal het Rijk de structurele tekorten bij de in 2015 gedecentraliseerde taken in het sociaal domein moeten oplossen met structurele toevoegingen aan de verschillende integratie-uitkeringen in het gemeentefonds.
Ronduit Open heeft ingestemd met de raadsrapportage.