Beleidsplan recreatie en toerisme

Al heel lang is de doelstelling om recreatie en toerisme uit te bouwen. De mogelijkheden daarvoor zijn in Leudal groot. Bijvoorbeeld door de rijke cultuurhistorie en de grote variatie in landschappen. Dat zijn belangrijke bronnen voor beleving. En die beleving wordt in onze moderne maatschappij steeds belangrijker. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de doelstellingen die in 2015 zijn opgesteld niet gehaald. We hebben de mogelijkheden niet of niet goed genoeg benut. Er is dus in onze ogen behoefte aan een andere aanpak om het verdienvermogen ook daadwerkelijk te benutten. Anders blijven het woorden en intenties.

Het beleidsplan bevat een aantal goede aanzetten maar kritisch is natuurlijk de vertaling hiervan naar daadwerkelijke activiteiten. Wij pleiten voor een vernieuwende aanpak, ook vanuit het gemeentehuis. Dat betekent een meedenkende en ondersteunende rol bij nieuwe initiatieven. Niet nog meer nota’s want dat blijft maar al te vaak papier. Een actieve rol betekent dat we creatief meedenken, zaken uitzoeken, ondernemers met elkaar en met andere partijen in contact brengen, kijken waar subsidiemogelijkheden liggen voor nieuwe projecten. En dus niet telkens initiatieven beoordelen aan de hand van allerlei regeltjes. Dat vraagt een cultuuromslag waarvan het onze absolute overtuiging is dat dit ook voor medewerkers heel wat spannender en inspirerender kan zijn dan weer eens een beleidsnota te schrijven. .

Vanuit Nederweert is ambtelijk heel actief en creatief meegedacht over een boerenmarkt nabij de N280 in Kelpen-Oler. Leudal was afwezig in het overleg. Ondernemers van elders wilden graag de kar trekken. Vanuit Leudal was de belangstelling minimaal. Een ander voorbeeld. Ik heb een aantal maanden geleden een suggestie gedaan voor de toekomst van Bijlshof. De eigendoms- en gebruiksrechten zijn nu in handen van Limburgs Landschap. Het is een uitgelezen locatie voor nieuwe combinaties van verbredende landbouw, recreatie, verblijf en cultuurhistorie met beleving als uitgangspunt. Alle elementen zijn aanwezig om er een leer- en kenniscentrum op het terrein van plattelandsverbreding van te maken.

Ronduit Open heeft in de gemeenteraad een stevige oproep gedaan om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Niet nog meer nota’s, maar initiatieven losmaken en ondersteunen. Een ondernemersvriendelijke houding, niet alleen in woorden maar vooral in daden, met een directe en krachtige ondersteuning vanuit het College.