Het Maasveld te Neer

Eind 2017 hebben we voor het laatst gesproken over, toen nog, Park Leudal-Oost. Inmiddels genaamd ’t Maasveld. Samengevat hebben wij als Ronduit Open toen het volgende uitgesproken. 

Ronduit Open:

  • Is akkoord met 1 miljoen euro voor de diverse onderdelen van variant 2+;
  • Stemt in met een aantal voorzieningen om de bestaande spantenhal nog een aantal jaren te kunnen gebruiken;
  • Stemt niet in met de bouw van een nieuwe sporthal vanwege de bestaande omliggende sporthallen wat zou leiden tot kapitaalvernietiging;
  • Staat positief tegenover realisering van een wielerbaan.

 

Financiën

Wat de wielerbaan betreft hebben we toen van de initiatiefnemers de zekerheid gevraagd en gekregen dat die kan worden gerealiseerd binnen het terrein van Sportpark Leudal-Oost. Ook hebben we begrepen dat er een goede kans is op een provinciale bijdrage. Onder die, voor ons erg belangrijke, condities stemden we toen in met realisering van een wielerbaan. De provinciale bijdrage wordt verstrekt wanneer door ’t Maasveld aan de provincie het volgende inzichtelijk wordt gemaakt:

  • De exploitatieopzet met een sluitend toekomstbestendige exploitatie voor een periode van minimaal 10 jaar;
  • Verantwoordelijkheidsverdeling beheer & onderhoud, dagelijkse exploitatie en programmering;
  • Veiligheid in relatie tot alle sporten, sporters en gebruikers van het park.

 

Indien niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan de subsidieaanvraag alsnog worden afgewezen door de Provincie en gaat ook de gemeentelijke bijdrage niet door. Wanneer de provincie deze punten groen licht geeft zijn daarmee onze zorgen ook weggenomen.

Bezwaren uit de omgeving

Blijft staan dat er voor ons college in onze ogen nog het nodige werk te verrichten valt. Dit omdat naar onze mening Stichting ’t Maasveld in haar communicatie het draagvlak van de omgeving voor de gepresenteerde plannen rooskleuriger doet voorkomen dat het is. We hebben vanuit de buurt vele berichten ontvangen over het gebrek aan onderzoek naar andere locaties, het verdwijnen van vele bomen, een beperkte landschappelijke inpassing, de verwachte toenemende drukte van fietsers in natuurgebieden, kapitaalvernietiging, het gebrek aan goed overleg en de wil om consensus met omwonenden, niet goedgekeurde verslagen, te verwachten extra kosten, de vele te verwachten wielerwedstrijden in het voorjaar, enzovoort. Stichting ’t Maasveld verdedigt zich daar dan weer tegen met een overzicht van beweringen en feiten.

Uitvoering van het plan

Zoals ook vaker in onze Algemene Beschouwingen uitgedragen zou de gemeente een leidende rol moeten nemen bij dit soort grote projecten om zo de goedwillende vrijwilligers te ontlasten. Wij als gemeenteraad nemen beslissingen die over veel geld gaan, en dus moet het college zich verantwoordelijk voelen om bij de uitvoering proactief in gesprek te gaan en blijven met de omgeving om de genoemde zorgen, al dan niet vastgelegd in een overeenkomst, weg te nemen. Onze vraag aan de verantwoordelijke wethouder was hoe het grote verzet vanuit de buurt ten opzichte van het rooskleurige beeld dat Stichting ’t Maasveld ons brengt kan worden uitgelegd. Hoe wordt er tegen alle bezwaren uit de buurt aangekeken?

Tot slot vroegen wij als Ronduit Open de toezegging van de verantwoordelijk wethouder dat met de beschikbare 1 miljoen euro voor de uitwerking van scenario 2+, het half miljoen euro voor de renovatie van de spantenhal en deze nieuwe gemeentelijke en provinciale gelden voor de wielerbaan het héle project gerealiseerd wordt en ook daadwerkelijk aan de daarvoor bedoelde zaken uitgegeven wordt. Achteraf om nog meer financiële middelen vragen zal zeker geen steun krijgen van Ronduit Open.

Een uitvoerig en duidelijk pleidooi van wethouder Martens stelde ons over de bovenstaande punten gerust. Ronduit Open heeft ingestemd met de realisering van de wielerbaar op ’t Maasveld te Neer.