Langs de oevers van de Maas

Een van de onderwerpen waar vanuit Ronduit Open veel aandacht aan is besteed betreft de overstromingen in juli 2021. Met klem hebben we aangedrongen op een grondige en brede evaluatie. Zeer helaas beperkte de evaluatie zich tot de vraag hoe de formele instanties hadden gefunctioneerd. Daaruit bleek dat de onderlinge communicatie tussen Veiligheidsregio, Waterschap, Gemeente en Rijkswaterstaat gebrekkig was geweest.

Hoe de gemeente had gefunctioneerd naar burgers toe, mocht aanvankelijk geen aandacht krijgen. Pas na een motie in de Gemeenteraad werd besloten om een avond aan inwoners gelegenheid te bieden hun ervaringen naar voren te brengen. Raadsleden mochten aanvankelijk bij die bijeenkomsten iet aanwezig zijn. Het kostte veel moeite om althans een raadslid per fractie toe te staan de bijeenkomst te bezoeken. Op die bijeenkomsten werd door burgers uit Buggenum, Haelen en Horn de nodige kritiek geuit. De gemeente en in het bijzonder het College waren te weinig aanwezig geweest en de initiatieven moesten worden genomen door de burgers zelf. Er werd een dringende oproep gedaan door de aanwezigen om een noodplan op te stellen waarbij burgers zelf nauw zouden worden betrokken.

Een ander punt waar Ronduit Open aandacht voor heeft gevraagd was het gebrekkige onderhoud door Rijkswaterstaat. Ronduit Open heeft de afgelopen vier jaar keer op keer aangedrongen op een veel steviger opstelling ten opzichte van Rijkswaterstaat. Een ander punt vormde de vraag of er recht bestond en bestaat op schadevergoeding. Overheden die wisten dat er het risico van overstromingen was en die wisten dat de beschermingsmaatregelen niet op orde waren kunnen immers aansprakelijk worden gesteld. Via ingewikkelde juridische redeneringen probeerden de overheden zichzelf echter vrij te pleiten. Ook daar hebben we kritiek op geuit. Deze zaak is voor ons nog niet afgedaan.

Voor meer informatie over de overstromingen en de inbreng en standpunten van Ronduit Open kunt u terecht bij Baldwin Grabert en Thieu Wagemans.