Woningbouwprojecten in Leudal

De Versnellingsagenda Wonen gaat in op de ontwikkeling van extra bouwmogelijkheden in kleine kernen. Eigenaren van vastgoed met maatschappelijke of commerciële functies zijn aan zet voor initiatieven. Vanuit de gemeente kan er extra worden gefaciliteerd in de kleinere kernen, bijvoorbeeld door inbreng van eigen vastgoed. De woningbehoefte is niet in alle kernen even omvangrijk meer. De focus ligt op het ontwikkelen van kansrijke (burger)initiatieven die passen bij de huidige behoefte en bijdragen aan specifieke leefbaarheidsaspecten in een kern.

Ook de komende jaren is de woningbouw in Leudal toe aan een krachtige impuls. Geen nieuwe beleidsnota’s maar initiatieven. Niet nog meer woorden maar daden. Als eerste stap bestaande gebouwen die hun functie hebben verloren of gaan verliezen omvormen naar woningbouw. Gemeentegrond inzetten voor woningbouw behoort ook tot de opties. Vervolgens moeten er kaders en voorwaarden opgesteld worden voor het maken van plannen. Daarna worden woningcorporaties en projectontwikkelaars uitgenodigd om in te schrijven en daarbij ook ruimte bieden aan particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld groepen van jonge starters, senioren of voor vernieuwende initiatieven zoals woonzorgcombinaties. Deze vernieuwing vraagt een actieve en meedenkende houding waarbij de juiste woningen worden gebouwd voor de doelgroepen die wij voor ogen hebben.

Voor bestaande en goedgekeurde plannen wordt vergunninghouders een harde termijn gesteld waarbinnen met de bouw moet zijn begonnen en met betrekking tot oplevering en bewoning op straffe van intrekking van de vergunning. Bij bestaande oudere woningen willen we een duurzaam stimuleringsbeleid voor omvorming naar huidige woonbehoeften. Dat beleid kan zowel betrekking hebben op omvorming van wooncomplexen in overleg met eigenaren c.q. woningcorporaties als bij woningen in particulier bezit. Er zijn inmiddels verschillende concrete trajecten in gang gezet om woningbouw in kleine kernen te faciliteren:

  • Met de woningcorporaties wordt gekeken op welke wijze zij kunnen ondersteunen in het faciliteren van deze nieuwe bouwplannen. Woningcorporaties zijn namelijk een belangrijke partner bij burgerinitiatieven. Zo ondersteunt Wonen Limburg het wooncoöperatief in Ell en heeft Nester zich gecommitteerd aan het IDOP in Kelpen-Oler. In de prestatieafspraken 2022 is concreet afgesproken om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het faciliteren van woningbouw in kleine kernen (Totaalplan bouwen in kleine kernen);
  • Daarnaast voert de gemeente gedurende het jaar gesprekken met de dorpsraden via de themakalender. Het doel van deze gesprekken is om hen actief te informeren en goed aan te kunnen sluiten bij de lokale behoeften. Dit stimuleert ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen met collectieve burgerinitiatieven. De mogelijke inzet van vrijkomend gemeentelijk vastgoed is in verschillende kernen al onderwerp van gesprek;
  • Verder zullen inwonersgroepen worden begeleid om te komen tot een kansrijk initiatief en om dit initiatief vervolgens uitvoerbaar te maken;
  • In Buggenum bijvoorbeeld zijn 16 levensloopbestendige woningen gepland in het plan Noenever. De bestemmingsplan procedure loopt. In Haler zijn recentelijk 3 zelfbouwkavels aan de Gruttostraat planologisch mogelijk gemaakt en verkocht. Er loopt ook een bestemmingsplanprocedure voor het realiseren van 5 woningen aan de Pinxtenstraat (3 huur en 2 koop). In Grathem is principemedewerking toegezegd voor de uitwerking van een plan voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap op de locatie van de voormalige sportvelden (CPO Grasheim).