Verordening maatschappelijke ondersteuning

Ronduit Open constateert dat het voor een inwoner van Leudal bijna onmogelijk is om snel duidelijkheid te krijgen of hij of zij in aanmerking komt voor een Wmo voorziening. Men moet namelijk niet alleen de verordening (de regeling) doornemen, maar ook de toelichting en uitwerking op de verordening. Tenslotte is het noodzakelijk om ook de beleidsregels erop na te slaan, want die geven aan hoe de uitvoering is. Zo wordt het voor onze inwoners erg moeilijk gemaakt en blijft dus ook in de toekomst voor onze inwoners een zoektocht.

Komt nog bij dat de gemeenteraad wel iets mag vinden van de verordening, maar het college met het vaststellen van de beleidsregels veel vrijheid heeft bij de uiteindelijke invulling/interpretatie. Dat was in het verleden ongewenst. Blijkbaar is de regio, de ambtenaren en de politiek nog steeds niet bereid om aan deze ongewenste situatie een eind te maken.

In het verleden was het grote stappen voorwaarts nemen al moeilijk, en dus blijven wij het proberen met kleine stapjes. Want wij blijven het belangrijk vinden dat de ontwikkeling die is ingezet doorgezet wordt. Want alleen door kritisch te kijken naar de uitgaven en grip te houden op de kosten blijven ook in de toekomst Wmo voorzieningen voor u en andere inwoners van Leudal betaalbaar en beschikbaar. De toenemende vraag en mede daarmee oplopende kosten blijft van het college vragen om een actieve sturing op de kosten en het houden van grip op de uitgaven van maatschappelijke ondersteuning.

Ronduit Open vindt de maatregelen die in het verleden genomen zijn een begin die een vervolg dienen te krijgen. Terwijl wij nu de indruk hebben dat het college toegeeft aan de colonne van de regio, van ambtenaren, en van partijen die op de rem trappen. Zoals aangegeven is het in ieders belang om grip te houden op de Wmo en hebben wij 3 moties opgesteld met maatregelen die ons inziens op korte termijn leiden tot lastenverlichting en kostenvermindering. Andere partijen gingen ons hierin voor. Zo realiseren ook wij een toekomstbestendige en betaalbare Wmo voor onze inwoners.

  • Motie 1 betreft het opnemen van een retributie-artikel in de verordening op te nemen, welk wordt toegepast als de woningaanpassing (een uit- en/of aanbouw) leidt tot een waardestijging van de woning bij verkoop. Op dat moment is het, naar onze mening, niet reëel dat de winst in het geheel bij de eigenaar terecht komt, terwijl de gemeente/de gemeenschap de kosten ervoor heeft gedragen.
  • Motie 2 betreft het in de contracten van de aanbieders van maatschappelijke ondersteuning opnemen van een maximaal winstpercentage vast te stellen binnen een bandbreedte van bijv 3-5% van de jaarlijks gedeclareerde omzet en te bepalen dat bij een winstrealisatie welke hoger is dan het in het contract overeengekomen percentage dit hogere bedrag aantoonbaar wordt besteed aan de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning.
  • Motie 3 verzoekt om het verminderen van de administratieve kosten door daar waar mogelijk en wenselijk indicaties voor onbepaalde tijd te verstrekken.
  • Ronduit Open was daarnaast mede-indiener van een amendement welk de kilometervergoeding vastgesteld op het door het Rijk vastgestelde onbelaste kilometervergoeding, en niet het door het College lager voorgestelde tarief.

 

De verordening maatschappelijke ondersteuning is geamendeerd vastgesteld. De moties van Ronduit Open werden door CDA, Samen Verder, D66 en PAL afgewezen met de opmerking dat ze niet uitvoerbaar en wettelijk houdbaar zouden zijn. Een argumentatie die aantoonbaar onjuist is. Zo werden in de moties verschillende voorbeelden van gemeenten gegeven die al jaren deze maatregelen in hun verordening en beleid hebben geïmplementeerd en die dus tonen dat ze uitvoerbaar zijn en aangeven dat ze juridisch wel kunnen. Ook ligt er nog geen enkele juridische uitspraak dat de maatregelen niet wettelijk stand zouden houden. Duidelijk is dat het argument van ‘niet kunnen’, neerkomt op een ‘niet willen’. De wethouder gaf wel toe dat een indicatie voor onbepaalde tijd mogelijk is, maar om dit in de verordening op te nemen, zodat het ook duidelijk is voor iedereen wilde hij en de coalitiepartijen niet. Veel sympathie dus voor de voorstellen en mooie woorden over heldere en goede communicatie die dus vooral loze kreten blijven.