Accommodatiebeleid

Het hele traject richting dit accommodatiebeleid begon met de actualisering van de meerjarige onderhoudsplanning. Hierdoor kregen we inzicht in de exacte omvang van ons vastgoedbestand en de daadwerkelijke staat van het onderhoud, en kon het nadenken over de vervreemding van gemeentelijk vastgoed beginnen. Leudal bezit namelijk relatief veel en dure accommodaties. Het accommodatiebeleid dat nu wordt besproken biedt een visie over de gewenste omvang en spreiding van alle maatschappelijke voorzieningen en een samenhangende visie op het algehele aanbod van sport- en maatschappelijke voorzieningen.

Gemeenschapshuizen

Voor wat betreft gemeenschapshuizen staat Ronduit Open voor het leveren van maatwerk. Het gaat immers om een verscheidenheid aan gebouwen, bezettingen, gemeenschappen, condities en boekwaardes. Belangrijk uitgangspunt blijft dat onze burgers per kern zelf de voorziening moeten dragen. Dat geldt voor de behoefte aan de voorziening maar ook voor een adequaat bestuur en toezicht. Maar, een goed functioneren van een gemeenschapshuis en haar gemeenschap moet niet bestraft worden door het schrappen van de gemeentelijke financiering, terwijl we tegelijkertijd duizenden euro’s investeren in slecht draaiende gemeenschapshuizen. Aanpassingen in het subsidiebeleid zouden hierbij kunnen helpen.

Sportaccommodaties

Met betrekking tot sportaccommodaties staan we achter fusies, samenwerkingen en samenvoegingen van verenigingen en hun accommodaties wanneer deze zich ontwikkelen met aandacht voor de bezuinigingstaakstelling, de effectiviteit en bovenlokale functie van de accommodatie, en een evenwichtige spreiding van de voorzieningen over alle kernen in Leudal, met bijzondere aandacht voor de gevolgen van nieuwe investeringen voor andere accommodaties in de omgeving. Voor Ronduit Open is dan ook een afweging van de baten en lasten met als uitkomst de beste oplossing voor heel Leudal, en niet voor een bepaalde kern of doelgroep, van groot belang.

Majeure projecten

De beginfases van grote projecten zijn belangrijk. Standaard de beurs trekken en tienduizenden euro’s aan vrijblijvend onderzoek uitgeven kan echt niet meer. Ten tweede vinden wij dat wanneer nieuwe ontwikkelingen doorgroeien tot majeure projecten ze niet meer door een kleine groep goedwillende vrijwilligers geleid kunnen worden. Wij hebben oprecht waardering voor de grote inzet van vrijwilligers, maar grote, belangrijke en kostbare projecten moeten professioneel en zakelijk worden georganiseerd. Daarmee borg je kwaliteit en continuïteit. Ook mag er meer van bovenaf worden gestimuleerd tot samenwerkingen en samenvoegingen. Hier kunnen voor zowel verenigingen als gemeente grote voordelen aan zitten die pas worden opgemerkt wanneer er gezamenlijk over nagedacht wordt. De adviesraad Sociaal Domein zegt dit ook in zoveel woorden. Niet ieder dorp is zich bewust van de kwaliteit boven de kwantiteit, de onderlinge samenwerking en de noodzaak tot regionalisering. De gemeente kan een regierol hebben in het gestructureerd houden van overleggen hierover tussen de dorpen. Tot slot is het ook van belang om bij sportaccommodaties de concrete situatie in een gebied als uitgangspunt te nemen. Er liggen op dit moment veel prima accommodaties voor allerlei sporten verspreid over de kernen van Leudal die niet zomaar gesaneerd of verkocht kunnen worden. Dat zou kapitaalvernietiging zijn. 

Politiek

Een hele hoop aandachtspunten om tot goede beslissingen te komen in de toekomst, maar dan is er nog de politiek. Het lijkt niet te voorkomen dat er ondanks dit nieuwe beleid vanwege al deze aandachtspunten flinke discussies zullen volgen in deze raad. De ene partij is de andere niet, en zo ook niet de afwegingen die gemaakt worden. Het zou al enorm helpen om in een vroeg stadium overeenstemming te hebben over de nut en noodzaak van samenvoegingen en over de verbouwing van een bestaande locatie of nieuwbouw na een samenvoeging. Wordt steeds maar de wens vanuit instanties of de gemeenschap gevolgd, of zijn er belangrijke argumenten om hier niet in mee te gaan? Het gemeentelijk belang moet niet aan de kant geschoven worden voor de wil van initiatiefnemers. De gemeente is er niet om maar even de beurs te trekken en te tekenen bij het kruisje. Houden we voldoende rekening met het daadwerkelijke gebruik van de nieuwe locatie door betrokkenen? Betrokkenen kunnen vanwege een samenvoeging kiezen om te stoppen met de sport in kwestie of naar een andere vereniging gaan. Draagvlak vanuit de samenleving is dus altijd een pré. En houden we voldoende rekening met de gevolgen van een nieuwe accommodatie voor bestaande accommodaties?

Paracommercie

Tot slot moet er meer aandacht komen voor paracommercie. Stichtingen en verenigingen die gesubsidieerd worden door de gemeente zouden zich strikt moeten houden aan de regels uit de APV Leudal voor wat betreft het organiseren van horeca-activiteiten. In de afgegeven exploitatie- en horecavergunningen moet hier ook rekening mee gehouden worden. Ze hebben hiermee namelijk een concurrentievoordeel tegenover onze reguliere horecabedrijven, en die moeten beschermd worden.