Huisvesting arbeidsmigranten

Om de te verwachte problematiek van tijdelijke internationale arbeidskrachten op te lossen is het van belang dat er helder beleid wordt geformuleerd. Er moeten dus niet allerlei afwijkingen en uitzonderingen worden toegestaan waardoor we steeds weer in juridisch gedoe terechtkomen. Ook moet het beleid controleerbaar zijn. Op die manier weten ondernemers ook waar ze aan toe zijn en krijgen ze niet telkens met beleidsveranderingen te maken. 

Oneigenlijk gebruik

Ronduit Open kiest voor huisvesting van arbeidskrachten op de bedrijven die gebruik maken van die werknemers. Een maximum van 200 werknemers sluit dan prima aan bij wat de ondernemers zelf hebben aangegeven tijdens het in het najaar gehouden overleg. Wel moet bij vergunningenverlening helder worden bepaald wat er met woonvoorzieningen moet gebeuren wanneer die niet meer nodig zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Op die manier kunnen we allerlei bedrijven die van huisvesting een verdienmodel maken buitensluiten. Wij moeten ervoor waken dat we grootschalige opvang/huisvesting gaan toestaan waar een verdienmodel aan vast hangt.

Er moet een mogelijkheid zijn op strikt tijdelijke basis dat werknemers op een bedrijf worden gehuisvest die tijdelijk op een ander bedrijf werkzaam zijn. Dat dient controleerbaar te zijn. Voor arbeidskrachten die zich permanent in Nederland vestigen is huisvesting in kernen mogelijk. Ook hier moet oneigenlijk gebruik tegen worden gegaan. Wij willen voorkomen hiermee dat er her en der in de kernen arbeidershotels ontstaan.

Campings

Huisvesting op campings moet vanaf 2026 zijn uitgesloten. Dit is van meet af aan bekend gemaakt en we moeten de discipline opbrengen ons aan eerdere besluiten te houden en niet tekens weer aankomen met veranderingen. Dat is telkens weer voer voor juristen en het startpunt van juridische procedures. Daar moeten we vanaf want met die handelwijze zijn we telkens weer enorm veel tijd van bestuurders en ambtenaren kwijt. We begrijpen dat de arbeidskrachten nodig zijn echter is dit wat ons betreft de primaire verantwoordelijkheid van de betreffende bedrijven.

Graag verwijzen wij naar eerdere uitspraken in de raad en commissies dat de gemeente niet bouwt en/of faciliteert, maar alleen toeziet op handhaving van hetgeen besloten is. Ronduit Open pleit er verder voor om de huisvesting van arbeidsmigranten niet uit het bestemmingsplan te halen zodat de zeggenschap bij raad blijft. Het beleidskader dat we vaststellen moet dus onderdeel van bestemmingsplannen zijn.

Overige woonurgenten

Veder willen we kwijt dat dit dossier heel veel tijd heeft opslokt van de commissies, de gemeenteraad en het college terwijl er ook nog andere woonurgenten zijn die minstens evenveel, zo niet meer aandacht verdienen. Helder is het dat de zorg voor sociale huurwoningen en andere behoeften voor de eigen inwoners zoals starters en senioren meer aandacht verdiend en meer initiatieven vraagt van het college. We krijgen regelmatig het verwijt dat we beter voor arbeidsmigranten zorgen dan voor de eigen woningbehoeften.

Wij menen dat onze inbreng helpt om tot een beleidskader te komen dat zowel uitvoerbaar als controleerbaar en handhaafbaar is. Duidelijkheid dus voor een ieder in dit dossier zonder grijze gebieden die weer aanleiding kunnen zijn voor allerlei onbedoelde interpretaties.