Van rechtswege verleende vergunningen

Ronduit Open heeft vernomen dat onlangs opnieuw een aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat de gemeente heeft verzuimd tijdig een besluit over de aanvraag te nemen. Dat is extra pijnlijk omdat het in beide gevallen politiek gevoelige zaken betreft. Of de oorzaak gezocht moet worden bij een te ver doorgevoerde mandatering naar ambtenaren waardoor besluitvorming plaatsvindt zonder dat het College of leden van het College daarbij zijn betrokken weten we niet. In ieder geval is er met betrekking tot wettelijke procedures kennelijk geen afdoende registratie en controle, ondanks dat in de commissie B&M is toegezegd dat er op politiek gevoelige dossiers een casemanager zit.

Al vele malen hebben we hier aandacht voor gevraagd. Het mag allemaal niet helpen. Wederom moet Ronduit Open dan ook aandringen op de verbetering van de interne sturing. Het gebrek aan helderheid over besluitvorming geeft telkens aanleiding tot vermijdbare problemen. De gemeenteraad moet erop kunnen vertrouwen dat dergelijke zaken adequaat worden geregeld en in orde zijn. Het komt vaker voor dat onvoldoende sturing binnen het gemeentehuis vervolgens tot spanning leidt tussen gemeenteraad en college, welke ongewenst en in ieder geval onnodig is. Ronduit Open verneemt binnenkort van het college tot welke concrete maatregelen de recente gang van zaken aanleiding geeft of zal gaan geven. 

Reactie college 14 februari: “Allereerst wordt opgemerkt dat het betreurenswaardig is dat een dergelijke omissie begaan is in een vergunningenprocedure. Bij de gemeente Leudal is in het kader van het verbetertraject VTH gewerkt aan het verbeteren van processen, is gezorgd dat systemen correct zijn ingericht en medewerkers zijn opgeleid om goed met de systemen te kunnen werken. Hierin zijn flinke verbeterslagen gemaakt. Op dit moment is alle werkvoorraad in beeld via de VTH-applicatie en werken alle medewerkers met via deze applicatie. Ook is via de ‘zachte kant’ aandacht besteed aan het tussen collega’s bespreekbaar maken van hulp vragen en elkaar ook daadwerkelijk helpen indien termijnen overschreden dreigen te raken. Naast de inrichting van de processen zijn ook interne beheersmaatregelen ingevoerd om er voor te zorgen dat de processen kwalitatief goed en tijdig doorlopen worden. Echter, ondanks deze beheersing van de processen, kunnen altijd nog fouten gemaakt worden. Dat is niet goed te praten maar ook niet 100 % uit te sluiten helaas. Mandaten liggen bij de afdeling Ruimte niet lager dan het niveau van de teamleider. Vraag is of een omissie als deze voorkomen had kunnen worden indien het college alle besluiten neemt.”