Reactie Ronduit Open op bericht Limburger ‘Verlagen dam Lateraalkanaal kans voor ondernemers’

Opnieuw worden de burgers in Leudal en de andere Maasdorpen van Midden-Limburg verrast door initiatieven van de gemeente Roermond . Het bedoelde overstromingsgebied bij Roermond levert belangrijk en noodzakelijk bergend vermogen bij hoogwater. Dat zal veranderen wanneer de planen van Roermond doorgaan. Zoals we in het verleden bij herhaling hebben gesteld, zullen deze plannen naar verwachting effect hebben op de hoogwaterbeveiliging in Horn, Haelen en Buggenum. Dat werd aanvankelijk ontkend en inmiddels is helder geworden dat negatieve effecten verre van denkbeeldig zijn.

Daar blijkt uit de berichtgeving in de Limburger niets van. Sterker nog, de optie wordt genoemd dat er sprake kan zijn van compenserende maatregelen. In het verleden is dat standpunt vanuit Leudal krachtig afgewezen. Dat dient zo te blijven. Het zou uiterst pijnlijk zijn voor al diegenen die bij de laatste overstromingen de nadelen hebben ondervonden van een onvoldoende bescherming en die nu bijna 2 jaar later nog steeds in afwachting zijn van de afwikkeling van de ondervonden schade. De functie van de dijken aan de oostzijde en westzijde van de Lateraalkanaal zijn uitstekend beschreven in een document van Rijkswaterstaat van februari 2017. We hebben erop aangedrongen dat door Leudal garanties worden verkregen van Rijkswaterstaat dat er van negatieve effecten geen sprake zal zijn.

Ronduit Open heeft vanaf 2018 aandacht gevraagd voor de hoogwaterveiligheid van de bewoner van Leudal. De Raad deelde deze zorgen en het toenmalige College heeft op ons aandringen krachtig stelling genomen tegen deze plannen. Ook het huidige college heeft deze eisen overgenomen in het coalitieakkoord.

Vragen:
1.Was de huidige portefeuillehouder op de hoogte van de plannen waarover de Limburger bericht? Zo ja: Welke concrete actie heeft zij ondernomen om zich tegen deze plannen te verzetten? Wij ontvangen graag op korte termijn een terugkoppeling waaruit dit blijkt.

Zo nee: Het zou een slecht teken zijn, als de portefeuillehouder niet van deze plannen en de voorstellen voor compensatie op de hoogte was? De belangen van Leudal en in het bijzonder van getroffen inwoners verdienen een krachtige vertegenwoordiging. Daar hebben we enkele jaren geleden toe opgeroepen en de toen gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen. De Raad moet daar op kunnen vertrouwen.

2. Is het College bereid een bijeenkomst te organiseren voor belangstellende en belanghebbende burgers in de betreffende kernen waarin burgers worden geïnformeerd over de plannen en over door het College ondernomen en te ondernemen acties?

Baldwin Grabert