Uitbreiding bedrijventerrein Ittervoort

De plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Ittervoort zijn in een vergevorderd stadium. Naar aanleiding van het concept bestemmingsplan heeft Ronduit Open enkele bedenkingen ingebracht waarop het college inmiddels heeft gereageerd.

Respectering van de afstand van 100 meter conform VNG-richtlijnen

De VNG-richtlijnen bevat richtafstanden waar gemotiveerd en onderbouwd van afgeweken kan worden. In dit kader zijn er voor wat betreft de geluidsaspecten maatregelen getroffen waarmee voor alle omliggende woningen wordt voldaan aan het omgevingstype: ‘rustig buitengebied/rustige woonwijk’. Voor een aantal woningen geldt hierbij dat de gemeente in het plan maatregelen neemt die strenger zijn dan wordt voorgeschreven in het vigerende gemeentelijke beleid en dus aan omwonenden een hogere bescherming bieden voor geluid vanaf het bedrijventerrein.

Het gebied wordt verder zodanig landschappelijke ingepast, dat het aanzien bij 100 meter hetzelfde is, zie tekeningen van de aanzichten in presentatie omwonenden. Als de richtafstand van 100 meter ten opzichte van de gevels van omliggende woningen gerespecteerd zou moeten worden dan gaat dit ten koste van 1,44 ha uitgeefbaar terrein. Hiermee komt het verlies in de planexploitatie uit op circa €1,1 miljoen euro.

Verlaging van de maximale hoogte aan de buitenzijde van de geplande uitbreiding

Vanuit geïnteresseerde bedrijven is in eerste instantie een bouwhoogte van 15 meter geopperd. De opgenomen bouwhoogte van 9 meter en de bijbehorende afwijkingsmogelijkheid (naar 12 meter) zijn zorgvuldig afgewogen. Het specifiek toetsingscriterium is hierbij de landschappelijke inpasbaarheid. Een hoogte van 8 meter over een zone van 30 meter legt een significante beperking op de bouw- en gebruiksmogelijkheden van noordelijke kavels en zal onherroepelijk op bezwaren stuiten vanuit potentiële kopers.

Het handhavingsprotocol

Een handhavingsprotocol biedt houvast om hetgeen in het bestemmingsplan en in verleende omgevingsvergunningen wordt vastgelegd, te borgen. Omdat een eventueel handhavingsprotocol niet alleen betrekking zal hebben op het nu voorliggende plangebied, maar ook de activiteiten op het huidige bedrijventerrein raakt, zal nader worden bekeken of en zo ja in welke vorm invulling kan worden gegeven aan een handhavingsprotocol. Dat maakt echter geen deel uit van de procedure voor dit bestemmingsplan.

Regels voor de opslag aan de buitenzijde van de geplande uitbreiding

In het bestemmingsplan zijn reeds regels opgenomen ten aanzien van buitenopslag. De maximale hoogte van open opslag achter de naar de weg gekeerde grens van het bouwvlak bedraagt 4 meter. Hiermee wordt geborgd dat buitenopslag niet zichtbaar is vanuit omgeving. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken indien dit noodzakelijk is ten behoeve van de bedrijfsvoering, de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden en het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast.

Een kwaliteitsbijdrage om de overgang naar de omgeving kwalitatief beter te maken.

De nu gehanteerde kwaliteitsbijdrage van €5 per m² bedrijventerrein is overeenkomstig de gemeentelijke structuurvisie en de Nota Kwaliteit. De oppervlakte bestemming ‘Bedrijventerrein’ in het nieuwe bestemmingsplan bedraagt 85.180 m². Als hiervoor nog eens extra €15 per m² kwaliteitsbijdrage geleverd zou moeten worden zou dit een extra kostenpost zijn van €1.277.000. Daarmee zou het verlies in de planexploitatie uitkomen op €777.000.

Besluitvorming

Het streven van het college is om de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan overeenkomstig de oorspronkelijke planning te laten plaatsvinden in september.