Beleidsplan Veiligheidsregio

Vanuit de gemeente zal er een brief worden gestuurd naar de Veiligheidsregio. Ronduit Open heeft hiervoor verschillende aandachtspunten meegegeven.

Nieuw voor oud. De veiligheidsregio neemt geen nieuw taken activiteiten op zonder daarvoor ‘oude’ taken in te wisselen. In het beleidsplan is geen financiële paragraaf opgenomen omdat er geen financiële consequenties zijn.  Ronduit Open pleit er dan ook voor om taken van de Veiligheidsregio tegen het licht te houden. Ronduit Open heeft meerdere malen aangegeven dat ook de Veiligheidsregio gehouden is aan de bewaking van het budget, en niet telkens het budget naar boven bijstelt. Verdere overschrijdingen van de begroting moeten worden terugverdiend binnen de begroting.

Verder horen bij nieuwe taken knaken. Daar waar het Rijk nieuwe taken oplegt zullen financiële middelen beschikbaar verstrekt moeten worden. Ook dient het uitgangspunt te zijn dat werkzaamheden van de Veiligheidsregio en de gemeente niet dubbel gebeuren. Gemeentelijk beleid moet leidend zijn. Tot slot moet de Veiligheidsregio een taak hebben in de publieke gezondheid die wordt uitgevoerd door de GGD.

Een aantal taken hebben een duidelijk preventieve functie. Vroege signalering is zeker belangrijk om te voorkomen dat jeugdzorg ingezet moet worden. In de regio Midden-Limburg heeft de Samenwerking Midden Limburg (SML) aangegeven te onderzoeken of samenwerking met Noord-Limburg kan leiden tot een robuuste regio. Daarom is het van belang dat de Veiligheidsregio aandacht heeft voor een (toekomstige) rol en taak waar het jeugdzorg in bijzonder betreft.