Nieuwbouw of verbouw St. Ursula

Ronduit Open heeft aandacht gevraagd voor het traject van voorbereiding van de besluitvorming rondom de nieuwbouw of verbouw met betrekking tot de huisvesting van het middelbaar schoolonderwijs in Leudal door St. Ursula. Ronduit Open vindt het belangrijk dat het middelbaar schoolonderwijs in Leudal behouden blijft. Bekend is dat hier enorme investeringen voor nodig zijn van zo’n tientallen miljoenen euro’s. Dat vraagt om een transparante besluitvorming waarbij voorkomen moet worden dat er in de beginfase besluiten worden genomen waarvan de consequenties, althans op hoofdlijnen, niet bekend zijn. Dat zou het risico inhouden dat op een later tijdstip kan blijken dat de genomen besluiten, bijvoorbeeld met betrekking tot de locatiekeuze, onvermoede gevolgen hebben maar een heroverweging niet meer mogelijk is, nog afgezien van de vertraging die dat zou opleveren. 

Locatiekeuze

Er heeft een besloten bijeenkomst plaatsgevonden voor fractievoorzitters. Daar is door SOML uitgesproken geen toekomst te zien om de onderwijsactiviteiten in Horn voort te zetten. In dat geval zouden nog slechts twee mogelijkheden resteren, namelijk verplaatsing van de onderwijsactiviteiten in Horn naar de locatie aan de Tienderweg in Heythuysen of nieuwbouw op een nader aan te geven locatie in Heythuysen. Ronduit Open is van mening dat het in deze fase niet aan de orde is om de locatie in Horn al definitief af te schrijven. Dat betreft zowel de mogelijkheid van verbouw als de mogelijkheid van nieuwbouw in Horn. We gaan er ook graag van uit dat in het recente besloten overleg geen sprake is geweest van besluitvorming en de gemeenteraad alle ruimte heeft in openbaarheid tot een afweging te komen.

Investeringen

Wij herinneren aan eerdere informatieverzoeken, laatst nog eens herhaald tijdens de bijeenkomst in augustus te Roermond. Aan de orde is daarbij dat financiële consequenties, althans voor de gemeente, aanzienlijk groter zullen zijn dan enkel de kosten van verbouw of nieuwbouw. Het gaat dan om de volgende elementen en daarbij behorende informatiebehoeften:

  • Sloopkosten van gebouwen;
  • De toekomstige bestemming van vrijkomende locaties, de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt en de potentiële opbrengst van een nieuwe functie voor het vrijkomende terrein;
  • Bij nieuwe locaties inschatting van haalbaarheid van de bestemmingswijziging naar onderwijs (bezwaren kunnen tot aanzienlijke vertraging leiden) en de daaraan verbonden kosten;
  • Wanneer er gekozen zou worden voor een nieuwe locatie is aan de orde wat de kosten zijn met betrekking tot de grond waarbij het gaat om de boekwaarde maar zeker ook de verwervingskosten wanneer het gronden zou betreffen betreft die de laatste 30 jaar zijn verworven met het oog op een bepaalde bestemming. Daarnaast is de verwachtingswaarde belangrijk, te weten de waarde die de betreffende grond in potentie heeft. Die potentiële waarde is immers niet meer realiseerbaar wanneer gronden thans voor onderwijs worden bestemd;
  • Wanneer het een nieuwe locatie betreft zullen ook kosten noodzakelijk zijn met betrekking tot bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan infrastructurele voorzieningen. Bijvoorbeeld een rotonde om een veilige afslag te krijgen naar de school zal een forse investering vragen;
  • Natuurlijk hoort bij financiële gegeven ook een inkomsten-uitgaven overzicht, zoals bedragen die Leudal voor onderwijsvoorzieningen heeft ontvangen en de gedane uitgaven. Wat hebben we gereserveerd voor deze plannen? Hoe gaat de financiering er in grote lijnen uitzien?

 

Aantal leerlingen

Naar wij vernemen zou er een berekening zijn met betrekking tot het aantal leerlingen dat elders onderwijs gaat volgen wanneer gekozen zou worden voor concentratie van alle onderwijs in Horn. De vraag is of die berekening ook is gemaakt wanneer zou worden besloten de onderwijsactiviteiten in Horn geheel te beëindigen.

Tot slot

Kort en goed, Ronduit Open hecht aan een totaalbeeld wat de financiële en andere aspecten betreft waarbij wij ons heel goed realiseren dat uiterst gedetailleerde cijfers nu niet aan de orde zijn. Wel is aan de orde dat raadsleden een fair en volledig overzicht hebben van de consequenties alvorens een besluit wordt genomen over de locatiekeuze. Gelet op de toezeggingen die in augustus in Roermond zijn gedaan veronderstellen we dat aan die informatiebehoeften reeds is gewerkt en mogelijk zijn die gegevens reeds grotendeels beschikbaar.

Wij menen dat een goede onderbouwing van deze eerste te nemen besluiten, de locatiekeuze, de verdere voortgang zal bevorderen en het risico verkleint dat in vervolgfasen sprake zal zijn van onverwachte en onvermoede consequenties die, zoals de ervaring leert, gemakkelijk tot vertraging kunnen leiden.

We rekenen er verder op dat het verdere overleg in openbaarheid plaats zal vinden en niet langer in besloten kring wordt gevoerd. Een uitzondering is denkbaar wanneer er nadrukkelijke elementen zijn die in een bepaalde fase om tijdelijke geheimhouding vragen. Voor het overige dienen besluiten over een investering van mogelijk tientallen miljoenen in openbaarheid te worden genomen en toegankelijk te zijn voor alle raadsleden. Ook moeten tijdig omwonenden worden betrokken wanneer de plannen concreet worden.