Stijgende gemeentebelastingen

Verschillende media berichten vandaag over de stijgende gemeentebelastingen. Zo stijgt de afvalstoffenheffing flink vanwege “toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen als glas, plastic en papier”. Daarnaast betalen huiseigenaren veel meer onroerendezaakbelasting. Het gaat om de grootste stijging van deze belasting sinds 2004.

De Limburger schrijft dat voor Noord- en Midden-Limburg geldt dat de stijging vaak zelfs boven het landelijke gemiddelde ligt. Leudal is voor wat betreft de stijging van de belastingen een middenmoter in Limburg. Het gaat om een stijging van 6,6%. Zonder de inzet van onder andere Ronduit Open tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar van 2020 was de belastingstijging in Leudal veel meer geweest. Tijdens de begrotingsbehandeling constateerde Ronduit Open namelijk reeds dat er in de gepresenteerde begroting enorme lastenposten zijn opgenomen die Leudal diep in het rood drukken. In het nieuwsbericht https://ronduitopen.nl/algemene-beschouwingen-ronduit-open-2020/ leest u hoe wij ervoor gezorgd hebben dat deze in de begroting van Leudal zijn afgeschaald.

Wat Ronduit Open betreft had de belastingverhoging ook nog minder kunnen zijn. Dat had op een verantwoorde manier gerealiseerd kunnen worden. Wanneer voor 2021 blijkt dat we positief eindigen, en wanneer er meer duidelijkheid is over de bijdragen vanuit het rijk zal het vertrekpunt van Ronduit Open wederom zijn, zoals ook vermeld staat in het coalitieakkoord, dat de lastendruk voor burgers en bedrijven slechts verhoogd wordt als hier een dringende en dwingende noodzaak toe is. Een teruggave van te veel ontvangen belastinggelden aan de inwoners van Leudal zal ook altijd een van de opties blijven.

Verschraling openbaar bestuur

De VNG schrijft dat de financiële situatie bij gemeenten zo slecht is, dat het openbaar bestuur verschraalt. Gemeenten hebben het moeilijk om hun begroting rond te krijgen. Ze moeten hierdoor putten uit de reserves. Het eigen vermogen van gemeenten daalt daarmee snel. Voor een groot deel komt dit door de tekorten in het sociaal domein. Het is voor gemeenten moeilijk om hierop grip te krijgen, omdat ze veelal wettelijk verplicht zijn. Tijdens de begrotingsbehandeling sprak de gemeenteraad al over deze tekorten. In de komende gemeenteraadsvergadering zal het onderwerp, naar aanleiding van een rekenkamerrapport, wederom op de agenda staan.

De daling van het eigen vermogen van gemeenten zal dus leiden tot verschraling van het openbaar bestuur. Er zijn namelijk minder financiële middelen om nieuw beleid of nieuwe projecten goed uit te voeren. Ronduit Open volgt de ontwikkelingen kritisch.