Uitvoeringsprogramma Wonen

Zoals zo vaak gezegd is papier geduldig. Met mooie woorden komen we er niet. Dit is wederom een stuk waar de intenties prima zijn, maar uiteindelijk komt het aan op de uitvoering ervan. De woorden zijn in de politiek vaak belangrijker dan de daden. Aan de uitvoering van een dergelijk plan schort het echter te vaak in Leudal, getuige de vele ervaringen die de inwoners van Leudal hebben ten aanzien van het woningbouwbeleid.

In de gemeente is er behoefte aan betaalbare koop en huurwoningen. Nieuwbouw hiervan dient ook plaats te vinden in de kleine kernen om de leefbaarheid te handhaven en te stimuleren. Het voornemen van SPOLT om scholen te sluiten in verband met het afnemend aantal leerlingen in de kleine kernen heeft ook te maken met onvoldoende woningbouw in de kleinere kernen. Vanuit de provincie is er een dringend advies gegeven om woningen te realiseren, echter lijkt Leudal zich hier weinig van aan te trekken en blijft men schermen met reeds uitgegeven contigenten. Kortom, het woningbouwbeleid heeft een krachtige impuls nodig.

In diverse kleinere kernen zijn er reeds diverse plannen van de grond gekomen en wordt er volop gebouwd. Dit geldt helaas niet voor alle kernen. In de commissie Fysiek is er onlangs een noodkreet geslaakt door initiatiefnemers aangaande het bouwen van woningen. Men ervaart een bureaucratische houding binnen het gemeentehuis in plaats van een ondernemende, meedenkende houding waarbij men open staat voor vernieuwing. Dat moet echt anders, niet in woorden maar in daden. We wensen geen prijzen te winnen omdat we plannen zo stevig tegenhouden vanwege allerlei regeltjes.

In diverse samenkomsten, commissies en raden, kan men zich heel druk maken over de huisvesting van de arbeidsmigranten echter laat men de eigen inwoners maar aanmodderen. In de afgelopen zomer reeds ingebrachte zienswijzen door de fracties Ronduit Open, Samen Verder en D66 zijn reeds een aantal punten genoemd die leidend moeten zijn en die in daden moeten worden ingezet.

Ronduit Open heeft toen aangegeven dat de roep om de bouw van meer betaalbare woningen in de kleine kernen algemeen bekend is. In het bijzonder gaat het daarbij om woningen voor starters en voor senioren. Ook is er een gebrek aan sociale huurwoningen. Daarnaast is er behoefte aan aanpassing van bestaande woningen zodat senioren langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Reeds eerder stelden wij vast dat de visies op regionale woningbouw niet in overeenstemming blijken te zijn met hoe woonbehoeften door burgers worden beleefd. Natuurlijk is daarbij aan de orde dat woningbouwplannen niet kunnen worden gebaseerd op vage interesses van burgers maar op een harde behoefte. Ook van provinciale zijde is aangegeven dat de noodzaak van woningbouw belangrijker is dan een dichtgetimmerd kader van contingenten. Voor goede plannen en een stevige onderliggende behoefte dient er ruimte te zijn. Natuurlijk zal daarbij de toekomstige woonbehoefte een rol moeten spelen.

Bij motie is het college in de gemeenteraadsvergadering opgeroepen tot het nemen van concrete initiatieven voor de uitbreiding van sociale huurwoningen. Gevraagd is om een positieve houding ten opzichte van:

  • Creatieve en innovatieve woonconcepten zoals vormen van woningbouw voor senioren waarbij onderlinge hulpverlening onderdeel van de plannen is en nieuwe woonconcepten onder de aandacht brengt van burgers, initiatieven die invulling geven aan leegstaande gebouwen en gebouwen die hun historische functie kwijtraken of gaan kwijtraken met voorrang voor sociale woningbouw en woningen voor senioren en/of starters;
  • Initiatieven die vanuit de kernen worden genomen door bijvoorbeeld dorpsraden of groepen burgers en die passen binnen de prioriteiten zoals senioren en starters;
  • Dat bijgevolg dergelijke initiatieven niet mogen stuiten op belemmeringen binnen het gemeentelijk beleid tenzij sprake is van dwingende regelgeving.


Er moet worden meegedacht vanuit de gemeente. Natuurlijk dienen er regels te worden gerespecteerd. Tegelijkertijd betekent een meedenkende houding dat communicatie vanuit het gemeentehuis ruimer moet zijn dan het enkel toetsen aan regels. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft de motie gesteund.