Subsidiëring dorpsraden

Als eerste reactie op de motie die oproept om de korting op de subsidie voor dorpsraden terug te draaien heeft Ronduit Open aagegeven de dorpsraden en dorpsoverleggen te waarderen en steunen voor het werk dat zij doen om hun kern leefbaar te houden en de vinger aan de pols houden voor wat betreft ontwikkelingen en gevolgen van gemeentelijk beleid.

Ronduit Open steunt de motie niet omdat wij dezelfde lijn als het college volgen, zoals dat ook geldt voor de andere verenigingen. Dat houdt dus in dat de basissubsidie aangevuld kan worden wanneer men activiteiten organiseert. We hopen zelfs dat dit ruimhartiger zal gebeuren dan nu het geval is. Inactieve dorpsraden zullen wellicht gestimuleerd worden om actiever te worden en actieve dorpsraden zullen hun inspanningen meer beloond zien worden dan nu het geval is. Een en ander is ook vastgesteld in de begrotingsvergadering, waar de gemeenteraad met algemene stemmen dit heeft aangenomen. Wij zouden deze motie passender hebben gevonden bij de raadsvergadering van waarschijnlijk 9 maart, omdat dan het college de ruimte krijgt te reageren op de ingediende bezwaren. Wij gaan het college nu geen definitieve opdracht geven waarbij de dekking ontbreekt.

Ronduit Open heeft in de gemeenteraadsvergadering verder uitleg gevraagd over:

  • de vermeende stroperige wijze van aanvragen voor extra gelden voor de activiteiten van dorpsraden;
  • de mate waarin men in aanmerking komt voor extra gelden;
  • of dorpsraden kunnen aantonen een groter basisbedrag nodig te hebben;
  • of de huidige wijze waarop dorpsraden contact kunnen leggen met de gemeente goed werkt.

 

In een uitgebreide reactie gaf het college aan dat al rond de zomer, dus voor de begrotingsvergadering, het voornemen om de subsidiëring te korten breed bekend is gemaakt. Het college heeft onlangs contact gehad met de dorpsraden over de toekomst en de werkafspraken tussen dorpsraden en gemeente. De reacties worden binnenkort in het college besproken. De subsidiëring van de dorpsraden moet naast het basisbedrag, in lijn met het subsidiebeleid, gezien worden als ondersteuning van haar activiteiten in plaats van een organisatiegerichte financiering. Bij de dorpsraden is verder bekend dat er één ingang is voor dorpsraden, zo ook de namen van de procesregisseurs.