Zomernota

Gelet op de samenkomst van de meicirculaire 2022, het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan Leudal’ en de strategische visie is door het college besloten een Zomernota op te stellen als opmaat naar de begrotingsvergadering. Over de woorden zijn we het snel met elkaar eens. Maar hoe zorgen we voor resultaat?

Woningbouw

Wij als Ronduit Open zijn voorstander van bouwen in alle kernen met bijzondere aandacht voor starters, ouderen en huurwoningen. Hoe moeilijk is het om hiervoor een plan te schrijven? Maak onderscheid in 3, 4 of 5 categorieën, we hebben 16 kernen en we bepalen kwantitatief wat het moet zijn. Dan bekijken we of de markt dat in zijn geheel zelf kan en anders zullen we moeten helpen/ sturen. Maar als we nu lezen waar weer allemaal aan voldaan moet worden alvorens burgers met initiatieven gehoord worden dan houden wij ons hart vast en hebben we grote zorgen of die mooie woorden ooit tot resultaat leiden. En dat is waar burgers zich aan ergeren. Ze hebben een probleem. Niet kunnen wonen in de kern waar ze graag willen. De politiek belooft om het op te lossen. Inwoners komen met ideeën waarop de gemeente antwoordt dat e.e.a. iet zomaar kan. Dat creëert afstand en wantrouwen. Dus nogmaals omarm die ideeën.

Transformatie buitengebied

Het is niet direct aan ons maar wij kunnen ons voorstellen dat de agrariërs deze zomernota met gekromde tenen en veel frustratie gelezen hebben. Het lijkt er wel op of het hele buitengebied, op enkele locaties na helemaal schoon geveegd wordt en alleen nog toegankelijk wordt gemaakt voor grootschalige energie, biologische landbouw en toeristische activiteiten. En hoewel wij daar in een bepaalde mate in willen meedenken willen we hier toch ook een lans breken voor onze identiteit van plattelandsgemeente waarin de agrariër altijd een prominente rol heeft vervuld. Dat zouden we niet zomaar op moeten geven. Wij zijn voor een goede leefbare balans.

Gemeenschapsaccommodaties en sportverenigingen

Ga aan de slag met de initiatieven die er liggen. Ook hier lezen we tegenstrijdigheden. Enerzijds moet er eenduidig beleid komen. En in deze stukken lezen we dat er sprake is van verscheidenheid die we moeten koesteren. Wij zijn duidelijk voorstander van dat laatste. Besturen is keuzes maken, afwegingen maken en uitleggen / verantwoorden. Dus college: ga aan de slag met La Rochelle in Roggel. Geef die mensen het vertrouwen. Zij kunnen dat. Net zoals onze enthousiaste inwoners die de kar trekken in alle andere kernen. Zij raken gefrustreerd omdat het zo lang duurt. De voorbije jaren hebben we ook vaak nee moeten verkopen omdat het geld er niet was. Maar nu is dat anders dus besteed het dan ook daaraan. Met enige verbazing hebben we dan ook de wethouder gehoord in de commissie die op dit moment niet wil werken aan een oplossing in de Bombardon, in La Rochelle, in de Postkoets en bij de beach sports in Horn. We snappen dat de raad daarbij nodig is, maar laat het niet afhangen van een totaal dicht getimmerd beleidsstuk. Dat gaat jaren en jaren duren en dan zijn die vrijwilligers er niet meer. Neem onze vrijwilligers en onze verenigingen serieus. Zij vragen geen gouden bergen. Zij zijn realistisch maar willen wel serieus worden genomen.

Uitvoering

We lezen in de zomernota heel veel over planvorming en ook de daarbij behorende capaciteit. Wij als Ronduit Open willen dat graag anders en roepen raad en college hier anders mee om te gaan door veel meer op de uitvoering te sturen in plaats van op nog meer nota’s en plannen. Het is bekend dat voor 1 beleidsmedewerker meerdere ambtenaren nodig zijn voor de uitvoering. Besteed de middelen ook meer rechtstreeks in de gemeente. Maak afspraken met verenigingen en instellingen dat ze een bijdrage krijgen voor de opgave waar ze voor staan. Alle succesverhalen kennen een grote mate van eigen betrokkenheid van de inwoners. Denk aan de vele aanpassingen die hebben plaats gevonden de voorbije jaren bij diverse verenigingsaccommodaties maar ook gemeenschapsaccommodaties. Wij als Ronduit Open zouden graag zien dat dit college meer zit op de realisatie.

OZB

Hier komen we bij de begroting nog maar eens uitvoerig op terug. Het kan toch niet zo zijn dat als we het huishoudboekje bekijken zoals dat nu wordt gepresenteerd dat daar ook nog een belasting verhoging bij komt kijken. Het zou dit college sieren als ze in plaats daarvan de belastingen de komende jaren verlagen. Dat kan makkelijk. Blijkbaar is dat bij de hondenbelasting wel mogelijk maar voor al onze inwoners is dat dan weer niet mogelijk. Er is ook geen enkele reden te bedenken om de belasting te verhogen. Wij dagen dit college uit om uit te spreken dat de overschotten de komende jaren terug worden gegeven aan de burgers. Dat is waar we ons als Ronduit Open altijd sterk voor hebben gemaakt. En zeker in de huidige tijd waar burgers het al moeilijk genoeg hebben zouden we als raad ook niet in moeten stemmen met een verhoging enkel en alleen omdat dat in het coalitieakkoord is opgenomen.

Verduurzaming gemeenschapsaccommodaties

Daarvan vinden we dat er dit jaar al veel concreter zaken opgepakt moeten worden. Zo staat het namelijk ook in de begroting. De motie lijkt er van uit te gaan dat we daar nog mee moeten beginnen. Maar de MJOP’s zijn klaar en ook de ideeën voor de routekaart verduurzaming zou in een vergevorderd stadium moeten zijn. Het bevreemdt ons als daar geen middelen voor opgenomen zouden zijn.