Keuze van Ronduit Open voor unilocatie

 

In de raadsvergadering van 6 februari had de Raad de mogelijkheid besluiten te nemen m.b.t. voorkeuren/intenties voor toekomstige huisvesting van St. Ursula, en om die voorkeuren ruim te formuleren. Definitieve besluitvorming vindt namelijk later plaats, en dat op basis van wat Ronduit Open hoopt: gedegen onderzoek en onderbouwde cijfers. Want die cijfers zijn nu nog verre van compleet! Trouwens niet alleen cijfers, maar ook informatie over wat te doen met leegkomende gebouwen, gronden etc. ontbreekt in het raadsvoorstel. De kosten van de toekomstige huisvesting van St Ursula waren danwel niet direct onderwerp van de beraadslagingen, maar op de achtergrond speelt het wel mee! Want elke euro die de Raad uitgeeft, merkt de burger direct of indirect in zijn beurs! 

Wat de beslispunten betreft, steunt Ronduit Open het besluit om te komen tot een uni-locatie voor St. Ursula. Ronduit Open vindt ook dat de huidige twee gebouwen op dit moment niet geschikt zijn om als toekomstbestendige, duurzame huisvesting voor St Ursula aan te merken. Er moet iets gebeuren, daar is Ronduit Open het mee eens. 

En dan komen wij bij een ander beslispunt. Het college kiest voor nieuwbouw. Maar zover zijn wij nog niet! Ver-/nieuwbouw (verbouwen in combinatie met nieuwbouw) van de locatie Horn is voor ons ook een reële mogelijkheid. Daar hebben wij een aantal argumenten voor…zo wordt ver-/nieuwbouw ook in het rapport van het door het college ingeschakelde bureau aangegeven als een goede mogelijkheid. Wij vinden dat ver-/nieuwbouw ons als gemeente veel tijd en geld kan besparen. De locatie Horn kent al de bestemming maatschappelijk/onderwijs en er kan dus snel aan de slag gegaan worden. Een eerste indicatie van de kosten toont dat ver-/nieuwbouw substantieel goedkoper is. Ver-/nieuwbouw is duurzamer dan nieuwbouw. Je hebt namelijk minder grondstoffen nodig, er zijn minder vervoersbewegingen nodig en is daarmee minder schadelijk voor het milieu. Ver-/nieuwbouw doe je in eerste instantie voor een periode van 25-30 jaar, en dat geeft de mogelijkheid om t.z.t. in te spelen op leerlingenaantallen (want de prognoses van de leerlingen over een dergelijke lange periode zijn niet bekend/ongewis), je kunt inspelen/rekening houden met de veranderende onderwijsvisie. In een periode van 25 jaar veranderen de vormen van onderwijs en het onderwijs zal zich in die periode verder ontwikkelen en vernieuwen. Ver-/nieuwbouw heeft de ruimte en biedt de flexibiliteit om op veranderingen ook wat betreft het gebouw/de ruimtes met de tijd mee te gaan. Ook de huidige gebouwen van St. Ursula zijn in de afgelopen 25 jaar aangepast/verbouwd, en dat zal voor een toekomstige locatie ook nodig zijn! Voor de duidelijkheid Ronduit Open zegt niet dat het ver-/nieuwbouw moet worden. Ronduit Open vindt dat deze optie niet zonder goede onderbouwing/argumenten weggestreept kan worden. Het raadsvoorstel welk gepresenteerd wordt is wat ons betreft in een bepaalde richting opgesteld, is te sturend. Het duwt deze raad in de richting van nieuwbouw in Heythuysen. Wij willen een goede en met argumenten onderbouwde en op een financiële solide berekening gebaseerd besluit kunnen maken. De VO-raad (Voortgezet Onderwijs) heeft een afwegingskader opgesteld om tot een keuze voor nieuwbouw of renovatie te komen opgesteld, daar is nog helemaal niet naar gekeken. Het Rijk zegt in haar documenten (oa wetsvoorstel onderwijshuisvesting) gesteld dat renovatie/ver-nieuwbouw een gelijkwaardig alternatief is voor nieuwbouw. Ook dit wordt helemaal niet benoemd in het raadsvoorstel!

Tenslotte het beslispunt m.b.t. de locatie-keuze. Het college wil de school vestigen in Horn of Heythuysen. Waarom daar? Waarom is er geen goed onderzoek gedaan naar de meest geschikte, toekomstgerichte locatie. Waarom zou de school niet elders (in Leudal), dan in Horn of Heythuysen gelegen kunnen zijn. Alles heeft zijn voor- en nadelen, zet die eens op een rijtje en kom met een afwegingskader. Nogmaals met dit voorstel wordt de raad in een bepaalde richting gestuurd, en daar kan en wil Ronduit Open niet in meegaan. Ronduit Open heeft samen met Lijst Linssen een motie ingediend die er voor pleit dat de wethouder in gesprek gaat met SOML over een financiële bijdrage van het schoolbestuur aan de nieuwe huisvesting van St Ursula. Ronduit Open vindt dat gezien de financiële situatie (reserve/eigen vermogen) van SOML van hen een redelijke bijdrage in de kosten gevraagd en verwacht kan en mag worden. Daarbij komt dat een nieuwe huisvesting (nieuwbouw of ver-/nieuwbouw) hen substantieel een goedkopere exploitatie zal geven. En een gedeelte van dat voordeel, hoeft niet helemaal naar de reserve van SOML te vloeien, maar mag ook ingezet en bijgedragen worden in de kosten van de nieuwe huisvesting.

Mart Janssen, Ronduit Open.