Speelplekken in Leudal

Aangaande het beleid speelplekken heeft Ronduit Open in de raadsvergadering van 6 februari 2024 een aantal opmerkingen gemaakt  Ten eerste is Ronduit Open blij dat er eindelijk beleid ligt, wij hebben er bijna 2 jaar op moeten wachten. Maar om een eventueel enthousiasme bij inwoners te temperen, men mag niet de verwachting hebben dat het snel tot uitvoering komt. Er moet namelijk eerst nog een uitvoeringsplan uitgewerkt worden. Dus of er dit jaar nog iets gebeurt, dat is nog maar zeer de vraag. En vervolgens trekt men 10 jaar (!) uit om een en ander uit te voeren. 

Ten tweede hadden wij graag een beleid gezien dat op een aantal punten anders zou zijn. Wij zien dat het merendeel van de geënquêteerden inwoners heel tevreden is over de huidige speelplekken. Dus voor ons zou de huidige opzet, structuur uitgangspunt moeten zijn, om vervolgens als gemeente met dorpen/gemeenschappen en dus inwoners (jong en oud), dorpsraden, kindervakantiewerk, buurtverenigingen aan de slag te gaan. Actieve kernen geef je daarbij ruimte en mogelijkheden om zelf invulling te geven aan hun speelplekken. Daadkracht van dorpen moet je stimuleren en omarmen. 

Maar het college en waarschijnlijk de coalitie kiest ervoor om de uitvoering, het contact met de dorpen en inwoners neer te leggen bij externe partijen, bij inhuur. Als je het contact en de relatie met je burgers belangrijk vindt, dan wil je dit zelf doen. Dan wil je zelf luisteren naar inwoners en zelf horen wat speelt in de dorpen. Dus niet alleen zeggen wat je belangrijk vindt, maar ook doen wat je belangrijk vindt! Dit alles nog los van de kosten die weer gemaakt moeten worden voor de inhuur en die niet gebruikt kunnen worden voor de dorpen, voor speelplekken.

In de commissie hebben wij nog een aantal bezwaren genoemd zoals dat niet actief een rookverbod wordt geïmplementeerd. Bij sportverenigingen wil men hier zelfs extra op investeren, terwijl men rond speelplekken kijkt naar het Rijk.

Het actief van de oudere inwoners betrekken bij de speelplekken, en ook voor hen wat toestellen plaatsen is iets wat voor ons te weinig aandacht krijgt. Ronduit Open zag graag speelplekken voor jong en oud. En een laatste die wij willen noemen is het plaatsen van toestellen/ voorzieningen die verplaatsbaar zijn en dus kunnen rouleren tussen dorpen en speelplekken. Speelplekken kunnen zo uitdagend en interessant gehouden worden.

Tenslotte wil het college een inclusieve speelplek inrichten, waar ook kinderen met een handicap gebruik van kunnen maken. Ons voorstel om deze toestellen te plaatsen in de speeltuin in Hunsel is niet terug te vinden in het beleid. Juist dit had de mogelijkheid gecreëerd om deze speeltuin actief te steunen. Het had de speeltuin Hunsel tevens een nieuwe mogelijkheden in de bedrijfsvoering gegeven.

Ondanks onze opmerkingen zou Ronduit Open akkoord kunnen gaan met het voorstel, mits wij van de wethouder de toezegging hadden gekregen dat de voor de zomer van 2025 de raad een evaluatie/stand van zaken aangeboden krijgt. Want op basis van de uitkomst hiervan, heeft raad dan de mogelijkheid om beleid bij te stellen. Maar die toezegging kreeg Ronduit Open niet. En dat toont dat dit college en deze coalitie het eigen beleid niet vertrouwt (en daarom niet wenst te evalueren) en/of dat men voorziet en vreest dat door een gebrek aan uitvoeringskracht de uitvoering niet van de grond komt…… . En dan is het logisch en redelijk dat wij de wethouder ook niet met deze klus aan de slag laten gaan!

 

Mart Janssen, Ronduit Open