Nieuwsbrief Ronduit Open 2023-2

Ronduit Open is met overtuiging actief in de lokale politiek van de gemeente Leudal. Wij vinden het belangrijk om dicht bij de inwoners te staan en politiek te bedrijven vanuit de basis. Wij staan tussen de mensen en willen luisteren naar en praten met de mensen in de zestien kernen van Leudal. We willen de politiek toegankelijk maken. Daarom besteden we veel tijd aan ombudswerk. Wij doen dat zonder gebonden te zijn aan welke landelijke partij dan ook. Wij zijn onafhankelijk en kunnen vrijuit spreken in het belang van onze gemeente en haar inwoners. Wanneer zaken niet goed lopen, dan benoemen we dit en doen we voorstellen voor verbetering.

Oneigenlijk onteigenen

Ronduit Open heeft zich uitgesproken tegen onteigening van percelen landbouwgrond in het Buggenummerveld. Ontgrinder Kuijpers Kessel wil die grond verwerven en heeft de gemeente verzocht mee te werken aan onteigening. Dat vonden en vinden wij onterecht. De huidige eigenaar wil meewerken aan verkoop en dat betekent dat onteigening niet aan de orde is. Bovendien beroept het college zich op een groot maatschappelijk belang. De ontgrinding zou leiden tot een lagere hoogwaterstand van de Maas. Echter, uit onderzoek is gebleken dat dit effect vrijwel verwaarloosbaar is. De ontgrinding is vooral bedoeld om verlies van Kuijpers Kessel te compenseren bij een ontgrinding in Kessel Eik. Ook vinden we het treurig dat zonder harde noodzaak opnieuw landbouwgrond verlopen gaat en het waardevolle open akkerbouwgebied tussen Buggenum en Neer wederom verder wordt aangetast. Zo demonstreert Leudal dat duurzaamheid met woorden wordt beleden, terwijl men er niet naar handelt. 

Hoogwater

Op 9 mei jl. vond een bijeenkomst plaats in het gemeentehuis waarin burgers uit Horn stevige kritiek uitten op Rijkswaterstaat en de gemeente Leudal. Ondanks gedane toezeggingen blijkt de communicatie nog steeds gebrekkig te zijn. Rijkswaterstaat gaf aan dat er geen bereidheid is om extra maatregelen te treffen om toekomstige overstromingen te voorkomen. De gemeente werd eveneens verweten dat men een afstandelijke positie innam. Voor Ronduit Open was dat aanleiding een motie in te dienen in de Raadsvergadering van 30 mei. Het College werd daarin opgeroepen zich actiever op te stelen en een steviger positie in te nemen tegenover Rijkswaterstaat. Hoewel er aanvankelijk overeenstemming  was met andere fracties over de motie, stemden de coalitiepartijen tegen. Dat betreuren wij zeer. Men laat zo de burgers in de kou staan.

Raadsvergadering van 30 mei door de ogen van raadslid Mart Janssen

De Raad van 30 mei was mij er weer een. Het begon al met het opnieuw behandelen van een motie van D66 om bij een natuurramp als gemeente Leudal (financiële) hulp te verlenen. De motie is zo’n 3-4 keer herschreven, maar nog steeds is het volgens ons een overbodig motie, die alleen maar zorgt voor meer regelgeving, bureaucratie en daarmee drempels zijn voor initiatieven van burgers bij een ramp. Burgers reageren vanuit hun hart op menselijk leed, terwijl D66 van de gemeente vraagt om daar met regels, procedures op te antwoorden. Gelukkig wisten wij in eerste instantie CDA al te overtuigen van deze weinig zinvolle motie. Bij de noodzakelijke tweede stemming over de motie, was ook Samen Verder overtuigd van het feit dat de motie burgers niet helpt, maar initiatieven eerder zal frustreren. De motie werd uiteindelijk met een ruime meerderheid verworpen. Daar waar nodig zullen inwoners van Leudal hulp blijven geven en kan men blijven rekenen op de medewerking van de gemeente. Daar heeft niemand regels, procedures of beleid voor nodig.

Een ander onderwerp welk aan de orde kwam was de begroting van sociale werkvoorziening Westrom. Ronduit Open diende samen met andere fracties een amendement in, waarin het bestuur van Westrom werd opgeroepen om over een jaar duidelijkheid te geven over de toekomstige koers van Westrom. In onze bijdrage gaven wij aan dat medewerkers van de Westrom in de toekomst prioriteit van het bestuur dienen te hebben, maar ook nu prioriteit 1 dienen te zijn. De wethouder werd daarom gevraagd naar het standpunt welk het college inneemt m.b.t. de CAO-onderhandelingen voor de werknemers van sociale werkvoorzieningen. Steunt men dat wsw-ers een salarisverhoging dienen te hebben in de lijn van gemeenteambtenaren? De wethouder wilde die duidelijkheid niet geven. Hij verschuilde zich het standpunt dat het college haar mening baseert op wat de andere gemeenten/mede-bestuurders van de Westrom vinden. Om vervolgens het agendapunt met de nieuwe spreuk van de coalitie en college af te sluiten, “Alles komt goed!” Nietszeggend en vaag, net als inmiddels ruim een jaar coalitie van Samen Verder, CDA en D’66.

Eén jaar na de verkiezingen

Terugkijkend op de ervaringen die zijn opgedaan met de huidige coalitie en dit college dan kan dit het beste worden samengevat met het woord, ‘vaag’. In de eerste maanden van de coalitie bleek al dat de coalitiepartijen de afspraak hadden gemaakt om alle inbreng van buiten de coalitie af te doen met de zin, “uw inbreng is sympathiek, maar….” Voorstellen van Ronduit Open t.b.v. minimabeleid werden zo terzijde geschoven. Burgers die te maken hadden met financiële problemen als gevolg van de hoge prijsstijgingen en gestegen energieprijzen konden niet rekenen op steun van de coalitie. Uiteindelijk presenteerde het college in februari 2023 een paar maatregelen. Maatregelen die Ronduit Open al maanden eerder had voorgesteld. Beter laat dan nooit, zullen wij maar zeggen.

Maar inmiddels begint het pijnlijk duidelijk te worden dat deze coalitie en dit college zich weinig gelegen laat liggen aan wat burgers vinden en doen. Ook waar hun prioriteit ligt, is onduidelijk. Het is in elk geval niet bij de gemeenschapshuizen. Waar Ronduit Open gewezen heeft op de vragen waarmee de gemeenschapshuizen zitten, hult het College zich in zwijgen en om voorlopig niet te hoeven antwoorden stelt men niet alleen nieuwe regels op mbt gemeentelijk vastgoed (oa gemeenschapshuizen), maar gaat ook nog eens het recent in samenspraak met verenigingen en inwoners opgestelde accommodatiebeleid overdoen. Gevolg is dat verenigingen, gemeenschapshuizen nog minimaal een jaar moeten wachten op de antwoorden op hun vragen. Maar ook op het gebied van woningbouw vlot het niet. Veel woorden en vooral het adagio, “de gemeente bouwt niet” is wat wij hoorde de afgelopen periode. De gemeente bouwt voor woonwagenbewoners, wat prima is. Maar voor andere inwoners wil men dat niet doen. Wil de coalitie en het college wel aan de slag met woningen voor starters, alleenstaanden, ouderen..?? Dit college en coalitie is er ook niet om inwoners te beschermen tegen hoogwater, tegen overlast van bedrijventerrein Zevenellen enz. Deze coalitie laat de burgers liever haar eigen boontjes doppen, dan hulp te bieden en bij te dragen aan het oplossen van problemen.

Inmiddels zitten wij in de periode dat de coalitie de inbreng van Ronduit Open wegwuift met de opmerking, “het komt goed”. Maar wij vinden dat hun woorden uit het verleden, niet het vertrouwen geeft dat het goed komt. De coalitie is op een punt heel duidelijk. Men verhoogt de lokale lasten voor inwoners. En dat zonder dat er de noodzaak voor is. Ronduit Open vindt dat je van je inwoners niet meer moet vragen, dan wat je nodig hebt. Dit college en deze coalitie stuurt niet op de kosten en heeft de houding van, ‘wie het breed heeft, kan het breed laten hangen’. Ronduit Open zal de coalitie en het college de komende tijd met voorstellen blijven benaderen en kritisch blijven bevragen, zodat Leudal duidelijkheid krijgt over wat hen nog te wachten staat.

Meedoen

De Olympische gedachte is: Meedoen is belangrijker dan winnen. In de politiek is het steeds lastiger om enthousiaste mensen te vinden die mee willen doen. Maar al je echt iets wil veranderen dan kan dat vaak alleen door ook mee te doen. Laat je stem horen. Doe mee aan de discussie. Deel je zorgen. Kom met voorstellen. Kortom: Doe mee!

Voor iedereen die iets wil bijdragen is er een plek. Of je nu een uurtje per week of 5 uur per week de tijd hebt, je kunt altijd iets bijdragen. Het maakt niet uit welke opleiding je hebt gedaan of welk werk je doet. Iedereen kan het! Heb je interesse of wil je meer weten meld je dan bij mij, Stan Backus, via s.backus@leudal.nl